algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden coaching en counselling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de online en off-line diensten van Annette van der Maarel, eigenaar van fll-coaching, www.annettevandermaarel.com, deel van VOF De Blauwe Lucht.

Bergweg 49

6881 LM VELP

Telefoonnummer: 06-50939469 bereikbaar onder kantoortijd

E-mailadres: a.vandermaarel@hotmail.com

KvK-nummer: 56304838

Btw-identificatienummer: 8158.24.890

1. De coaching en counselling via de mail en/of live/skype is erop gericht om meer inzicht in jezelf en je hulpvraag te krijgen en vanuit jouw eigen kracht beter om te kunnen gaan met de kwesties waar je nu tegenaan loopt. Het is eigen jouw keus en verantwoordelijkheid hoe je de stappen die ik je aanreik ga bewerkstelligen. Ik geef daarom ook geen garanties omtrent het behalen van je doelstellingen.
2. Voor het goed verlopen van het coachingsproces is het noodzakelijk dat je relevante informatie verstrekt als het gaat om zaken als medicijngebruik, psychische behandelingen enz. van jezelf en je gezin. Als je dit niet doet – kan ik niet instaan voor de eventuele nadelige gevolgen van dit coachingtraject op welke manier dan ook.
3. Als je niet tevreden bent met de coaching via de mail kun je na de eerste sessie via de mail beslissen om niet verder te gaan. Je krijgt dan je geld terug.
4. Betalingen dienen binnen 2 weken binnen te zijn. Niet betalen heeft tot consequentie dat er geen mailings en of lessen meer volgen en komen er incassokosten voor jouw rekening.
5. Indien ik door onvoorziene omstandigheden de coaching niet kan volbrengen, dan neem ik contact met je op. We plannen dan een ander programma of je kunt je geld terugkrijgen.
6. Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten. Ook als het gaat om schade die voortvloeit uit psychische- of fysieke toestand die al aanwezig was voordat je in coaching begon of wanneer onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt kan er geen garanties worden gegeven en aansprakelijkheid is dan ook uitgesloten.
7. De inhoud van de programma´s, net als de modellen, technieken en instrumenten voor de coaching die ik ontwikkeld heb, blijven mijn intellectuele eigendom. Openbaring van deze mag alleen na mijn schriftelijke toestemming.
8.  Bij klachten: Bij de counsellor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de counsellor in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Voor een  afgenomen coaching-sessie of meerdere coaching-sessies afgenomen in een pakket (online/offline of een combinatie hiervan) geldt een tijdslimiet van 6 maanden.  Daarna vervallen de sessies.  De klant dient deze limiet zelf in de gaten te houden en de sessies binnen deze tijdslimiet te verzilveren.
10. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf mei 2015, wijzigingen voorbehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *